Kamis, 19 November 2015

Mengenal Tokoh Penyair Sakarepmu


 Samsuni Sarman

Dewa Putu Sahadewa


 Agus Chaerudin

 Eddy Mns Soemanto

 Wardjito Soeharso
 Heru Mugiarso

 Sofyan Rh Zaid

 Budhi Setyawan

 Ardi Susanti
Salimi Ahmad

Rg Bagus Warsono